Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Konstruowanie umów handlowych
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu zawierania umów w obrocie gospodarczym oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami omawianych zagadnień.


Negocjacje, zapytanie ofertowe i oferta

 • jakie elementy powinno zawierać zapytanie ofertowe?
 • czy oferta zawsze stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe?
 • co wiąże strony – ogólne warunki zakupów czy ogólne warunki sprzedaży?
 • jakie pułapki zawierają ogólne warunki?
 • negocjacje – granice działania w świetle przepisów prawa?
 • z jaką chwilę dochodzi do zawarcia umowy lub przyjęcia oferty?
 • zastrzeżenie poufności oraz tajemnica przedsiębiorstwa
 • co oznacza milczenie kontrahenta? Czy milczenie wywołuje skutki prawne?
 • elektroniczne negocjacje i zawierania umów
 • jak zweryfikować kontrahentów? Jakie dokumenty warto pozyskać?


Kto jest uprawniony składać zamówienia zakupowe i jak zweryfikować, czy ofertę złożyła osoba uprawniona?

 • osoby uprawnione do działania w imieniu działu zakupów 
 • kto jest uprawniony do działania w imieniu działu sprzedaży w zakresie złożenia oferty i negocjacji warunków
 • umocowanie pełnomocników i prokurentów w aspekcie umów zakupowych
 • zakres umocowania pracowników działów zakupów oraz odpowiedzialność względem pracodawcy
 • stosowane w obrocie formularze i procedury składania zamówień

Jakie umowy zawiera dział zakupów i jakie najczęściej popełnia błędy niewłaściwie identyfikując rodzaj umowy?

 • kiedy w miejsce przyjęcia oferty dział zakupów powinien podpisać umowę?
 • jaka jest różnica pomiędzy listem intencyjnym, umową przedwstępną a umową przyrzeczoną?
 • jaka jest różnica pomiędzy umową sprzedaży a dostawą?
 • jaka jest różnica pomiędzy umową najmu i umową dzierżawy?
 • jaka jest różnica pomiędzy umową zlecenia, umową o dzieło a umową o świadczenie usług?
 • kiedy warto podpisać umowę najmu lub leasingu w miejsce umowy zakupowej?
 • umowy ramowe a oferta w dziale zakupów
 • kiedy umowa zakupowa jest umową o roboty budowlane?


Ustalanie warunków współpracy w umowach zakupowych

 • jakie klauzule najczęściej są stosowane w umowach zakupowych?
 • ustalenie ceny w umowach zakupowych 
 • ustalenie sposobu płatności oraz terminów w umowie zakupowej
 • możliwość korzystania z podwykonawców a odpowiedzialność wobec zamawiającego
 • obowiązki informacyjne stron umowy


Sposoby zabezpieczenia umów zakupowych

 • jakie sposoby zabezpieczenia umów zakupowych są najczęściej stosowane?
 • jak poprawnie sformułować karę umowną w umowie zakupowej?
 • kiedy ustanowienie kary umownej w umowie zakupowej jest bezskuteczne?
 • jaka jest różnica pomiędzy zaliczką, zadatkiem a przedpłatą?
 • gwarancja należytego wykonania
 • zabezpieczenia płatności, których ustanowienia może domagać się sprzedający – gwarancja bankowa, poręczenie, ubezpieczenie, itd.

Problemy w umowach zakupowych i sposób ich rozwiązywania

 • czy siła wyższa może mieć wpływ na realizację umów zakupowych?
 • łańcuchy dostaw a siła wyższa oraz nadzwyczajna zmiana stosunków gospodarczych
 • zmiana okoliczności w światle postanowień umowy zakupowej i przepisów
 • na czym polega ugoda w aspekcie umów zakupowych? Jak traktować wzajemne ustępstwa stron?
 • rewizja ceny – klauzula w umowach i przepisy
 • czy się różni rozwiązanie umowy od wypowiedzenia oraz od odstąpienia od umowy?
 • jak realizować uprawnienia z tytułu rękojmi?
 • jak realizować uprawnienia z tytułu gwarancji?
 • naprawa, wymiana i zwrot towaru, itd. 

Pytania i dyskusja

Cena szkolenia: 799,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Wioleta.Iskra@centrumedukacji.pl
tel. +48 24 365 86 24​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN