Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Konstruowanie umów handlowych
Cel szkolenia:
 
Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom praktycznych zagadnień związanych ze sporządzaniem umów handlowych, w szczególność podstawowych wymogów, a także klauzul niedozwolonych w umowach. W trakcie szkolenia zostaną omówione szczegółowo poszczególne elementy umów, zostaną ponadto podane liczne przykłady prawidłowych postanowień umowy. Prowadzące wyjaśnią Uczestnikom różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką, różnice pomiędzy zwłoką, a opóźnieniem oraz różnice w treści umów zawieranych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcą, a konsumentem. Szkolenie przeprowadzone będzie w oparciu o praktyczne przykłady i przeznaczone jest głównie dla osób na co dzień sporządzających lub opiniujących umowy handlowe. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąc rozwiązywać kazusy, konstruować praktyczne postanowienia umów oraz zapoznać się z bieżącym orzecznictwem związanym z omawianą tematyką.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:

1. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania umów handlowych;
2. Nabycie umiejętności prawidłowego wykorzystywania przepisów w praktyce;
3. Zapoznanie z bieżącym orzecznictwem z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego; 
4. Możliwość poznania stosowanych w praktyce, prawidłowo skonstruowanych postanowień umów; 
5. Możliwość wymiany doświadczeń z radcą prawnym, prowadzącym bieżącą obsługę przedsiębiorstw, również w zakresie sporządzania i opiniowania umów handlowych. 

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie
2. Wymogi formalne umów – forma umowy, data i miejsce zawarcia umowy;
3. Zasady określania stron umowy, zawieranie umowy przez pełnomocnika;
4. Konstruowanie umowy;
 • Zasada swobody umów;
 • Nazwa umowy;
 • Podział umowy na jednostki redakcyjne, preambuła, słowniczek, skróty, tytuły;
 • Oświadczenia stron;
 • Przedmiot umowy, essentialia negotii umowy;
 • Prawa i obowiązki stron umowy;
 • Terminy wykonania umowy, odbiór prac;
 • Zasady określania wynagrodzenia oraz terminy płatności, formy płatności, mechanizm podzielonej płatności;
 • Zasady odpowiedzialności stron umowy – gwarancja, rękojmia, odpowiedzialność za osoby trzecie;
 • Możliwość zlecenia podwykonawstwa umowy;
 • Klauzula poufności;
 • Klauzula dotycząca praw autorskich;
 • Klauzula dotycząca statusu dużego przedsiębiorcy;
 • Kary umowne i odsetki;
 • Cesja wierzytelności;
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, sankcje za niewykonanie umowy;
 • Czas trwania umowy;
 • Odstąpienie, zawieszenie, wypowiedzenie umowy;
 • Zawiadomienia;
 • Klauzula salwatoryjna;
 • Klauzula arbitrażowa/mediacyjna;
 • Postanowienia końcowe;
 • Zmiany umowy;
 • Załączniki do umowy;
 • Podpisy stron;
5. Różnice pomiędzy zadatkiem a zaliczką;
6. Różnice w umowach zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami oraz pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem;
7. Różnice pomiędzy zwłoką, a opóźnieniem;
8. Klauzule niedozwolone w umowach;
9. Opłaty związane z zawieraniem umów;
10. Przedawnienie roszczeń o świadczenia wynikające z umów. 

Trener 1:
Radca prawny od 2009 r. 
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pracę z partnerami Kancelarii rozpoczęła w 2005 r., od 2013 jest Wspólnikiem Kancelarii. Jest doświadczonym procesualistą. Specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich, posiada szeroką praktykę w prowadzeniu sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, a także negocjacji i windykacji, świadczy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm funkcjonujących w ramach sieci franczyzowych i agencyjnych, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, a ponadto wdrażaniem rozwiązań ochrony prawnej interesów właścicielskich. Prowadziła szkolenia warsztatowe w zakresie wdrożenia RODO oraz zmian w przepisach prawa pracy. 

Trener 2:
Radca prawny od 2016 r. 
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Pracę z partnerami Kancelarii rozpoczęła w 2011 r. Doświadczony praktyk z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego, a także prawa pracy i prawa cywilnego. Prowadzi liczne spory sądowe i podejmuje bieżące decyzje procesowe. Posiada praktykę w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, prowadzi stałą współpracę z Klientami i znajduje zgodne z prawem rozwiązania dla codziennych problemów prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw i zatrudnianiem pracowników. Wdraża i aktualizuje u przedsiębiorców regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, prowadziła szkolenia warsztatowe w zakresie wdrożenia RODO. 

Cena szkolenia: 650,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. +48 607 266 812​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN