Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia dla placówek oświatowych
​Tytuł szkolenia
​Prawo oświatowe
​Prawo pracy
​Zarządzanie firmą
​Budowanie zespołu
​Komunikacja w zespole
​Mediacje - rozwiązywanie sporów
​Radzenie sobie ze stresem
​Praca z uczniem "trudnym"
​Szkolenia BHP i p.poż.
​Pierwsza pomoc przedlekarska
​Opracowanie i stosowanie przepisów kancelaryjno - archiwalnych w placówkach oświatowych
​Odpowiedzialność i obowiązki Administratora Danych Osobowych oraz rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji w placówce oświatowej
​Higena pracy umysłu w szkole - o roli odpowiedniej aktywacji na lekcji
​Elementy treningu skutecznej komunikacji z uczniem
​Wiara w zdolność uczenia a efektywność oddziaływań dydaktycznych
​Radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań uczniów
​Rozwijanie inteligencji emocjonalnej i jej rola w rozwoju intelektualnym uczniów
​Wypalenie zawodowe nauczyciela z elementami treningu relaksacyjnego
​Młodzież w świecie używek. Jak rozmawiać z młodzieżą o zagrożeniach wynikających z zażywania środków psychoaktywnych
​Profilaktyka bezpiecznych zachowań seksualnych wśród młodzieży
​Jak zmotywować ucznia do nauki?
​Jak kształtować pozytywny wizerunek nauczyciela w oczach ucznia. Budowanie autorytetu?
​Tworzenie kodeksu etycznego nauczyciela - etyka zawodu
​Stres w szkole - jak sobie z nim radzić i jak mu zapobiegać?
​Szkolenie z automotywacji - techniki motywacji samego siebie
​Analiza transakcyjna
​Praca z emocjami dziecka
​Jak rozmawiać z rodzicami dziecka niepełnosprawnego? Podstawy rodzicielskie
​Poczucie własnej wartości u dziecka
​Metoda porozumiewania bez przemocy
​Drama w pracy nauczyciela
​Jak sobie radzić z wypalniem zawodowym w pracy w szkole?
​Stres w zawodzie nauczyciela. Warsztay antystresowe
​Niedyrektywne systemy pedagogiczne
​Zastosowanie medytacji w szkolnictwie
​Alternatywne formy komunikacji z uczniem

 
 

Marki Grupy ORLEN