Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe
​Tytuł szkolenia

K1 - Kwalifikacja CHM.02.Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

K2 - Kwalifikacja CHM.06.Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym

Kształcenie w tej formule prowadzimy od ośmiu lat. Przygotowujemy do pracy na instalacjach rafineryjnych. 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe - nowa forma zdobywania kwalifikacji zawodowych

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z dnia 19 sierpnia 2011 r. do sytemu szkolnictwa dla dorosłych wprowadzono nową formę kształcenia zawodowego – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ). Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w danym zawodzie.
 
Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Minimalna liczba godzin kształcenia na tym kursie jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
 
Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.
 
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie.
 
Kwalifikacyjne kursy zawodowe są organizowane w formie zaocznej (zajęcia odbywają się co najmniej raz na 2 tygodnie przez 2 dni).
 
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie; jedynym wymaganiem jest ukończenie 18 roku życia.

 
​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN