Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Podstawy VBA
Przy pomocy języka VBA można zautomatyzować i przyśpieszyć współpracę Excela z różnymi bazami danych. Dzięki VBA, arkusz Excela może stać się wygodnym interfejsem do bazy danych, który jest w stanie obsłużyć każdy użytkownik Excela.

Zagadnienia szkolenia

1. Typy danych, które są stosowane w języku Visual Basic: liczbowe, tekstowe, logiczne. Kiedy stosować określony typ danych?
2. Ustawienie kolorowania składni kodu.
3. Deklaracje zmiennych. Zmienne publiczne i prywatne. Czy warto używać zmiennych statycznych? Jak nazywać zmienne? Co to jest zmienna Object?
4. Sposoby zapisu kodu w edytorze Visual Basic. Wykorzystanie komentarzy, wskazówki jak tworzyć przejrzysty kod.
5. Zarządzanie plikami z poziomu Visual Basic. Odczyt, wstawienie danych do arkusza.
6. Prawidłowy sposób przekazywania argumentów do funkcji.
8. Funkcje, które w wyniku działania zwracają właściwy typ danych.
8. Wykorzystanie funkcji arkuszowych, np.: Round, Sum, Left, Mid, Average, IsEmpty.
9. Sprawdzanie poprawności nazw.

Funkcje warunkowe (sterujące)
 • Funkcja IF, sposoby na wielokrotne zagnieżdżanie funkcji IF.
 • Różnice pomiędzy funkcjami DO i FOR. Która funkcja jest
 • wygodniejsza w użyciu?
 • Wykorzystanie EXIT w funkcjach warunkowych.
 • Funkcja wielokrotnego wyboru SELECT CASE.
 • Przeglądanie elementów tablicy za pomocą FOR EACH.
 • Wykorzystanie funkcji do tabeli przestawnej. 
Funkcje wbudowane
 • Interakcja z użytkownikiem przy wykorzystaniu InputBox, MsgBox.
 • Funkcje informacyjne, np. ISNUMERIC
 • Funkcje do obsługi tekstów
 • Funkcje do obsługi daty i czasu
Wykorzystanie wbudowanych obiektów Excel
 • Jakie obiekty Excel oferuje: skoroszyt, arkusz, zakres, aplikacja, tabela przestawna - Workbook, Worksheet, Range, Application, PivotTable.
 • Metody obsługi wbudowanych obiektów: OnKey, Intersect, InputBox, Union, Cells, CurrentRegion, Rows, Resize itd. tworzenie nowego skoroszytu, odczyt i zapis.
 • Czy z poziomu Excel można uzyskać dostęp do obiektów innych aplikacji (np. Microsoft Word)?
 • Zabezpieczanie arkusza (metoda Protect)
Obsługa błędów. Przechwytywanie sytuacji wyjątkowych
 • Zasady debugowania kodu VBA.
 • Uruchamianie kodu krok po kroku.
 • Ustawianie punktów przerwania wykonywania kodu programu - Breakpoints.
 • Podglądanie aktualnej wartości zmiennych, wykorzystanie okna Watches.
Tworzenie własnych okien dialogowych przy wykorzystaniu formantów
 • Wykorzystanie formantów przy tworzeniu formularzy/okien użytkownika (ActiveX): przycisk, pole tekstowe, pole listy,  zakładki formularza (np. TabStrip), pokrętło, pasek przewijania, przycisk polecenia.
 • Ustawianie wartości formantów ActiveX przy wykorzystaniu właściwości Value).
 • Automatyczne wstawianie dat do komórek Excela przy pomocy formularza i kontrolki kalendarz
 • Jak wykorzystać zaprojektowane okno do szybkiego przełączania pomiędzy programami.
Zdarzenia jako elementy komunikowania się formantów między sobą i z użytkownikiem
 • Procedury zdarzeniowe (OnClick, Activate, Focus, Change etc.) 
 • Przechwytywanie zdarzeń otwierania i zamykania skoroszytu, zmiany zaznaczenia.
 • Ustawianie wartości początkowych formantów przy otwarciu skoroszytu.
Drukowanie arkuszy
 • Automatyczne wstawianie podziału stron
 • Ustawianie nagłówków i stopek
 • Generowanie wydruków w postaci plików PDF
Komunikacja z innymi aplikacjami
 • Tworzenie tabel w Wordzie na bazie tabel Excela 
 • Wysyłanie wiadomości email
 • Generowanie plików tekstowych.

Termin: 23.02.2024
Cena: 400,00 zł netto osoba (492,00 zł brutto)​

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24
 
 

Marki Grupy ORLEN