Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kariera
Poszukujemy trenerów (wykładowców) do przeprowadzenia szkoleń / kursów z zakresu:
 
 • BHP i PPOŻ.
 • Pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (UNO), napełniania zbiorników przenośnych
 • Obsługi: wózków  jezdniowych, dźwigów towarowo – osobowych, suwnicy, żurawi, wciągarek i wciągników, podestów ruchomych, przeciągarek wagonowych
 • Oceny stanu bezpieczeństwa chemicznego / eksplozymetrów, ATEX

 

Wymagania:

 • udokumentowane niezbędne przygotowanie do prowadzenia ww. szkoleń;
 • udokumentowane doświadczenie (minimum 2 letnie) w przeprowadzeniu ww. szkoleń;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych; 
 • gotowość do podjęcia współpracy w pojedyncze dni lub godziny;
 • komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów.
 
Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie lub z firmą.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy: cku@centrumedukacji.pl
 
KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania Pana/Pani danymi osobowymi oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock.
 
Z Administratorem danych można się skontaktować:
 • listownie na adres: Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock;
 • przez e-mail: ce@centrumedukacji.pl
 
Administrator danych wyznaczył Koordynatora ds. Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Koordynator ds. Ochrony Danych, Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock;
 • przez e-mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl
 

1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w Centrum Edukacji Sp. z o.o. w procesie rekrutacyjnym (praca, staże i praktyki) oraz w celu oceny Pana/Pani kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.

2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym, jeżeli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych osobowych uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowane w toku rekrutacji);
 • Pana/Pani zgoda na przetwarzanie danych do prowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych;
 • Uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Centrum Edukacji Sp. z o.o. ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pana/Pani umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny czy Pan/Pani jest odpowiednią osobą na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.   Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane 1 rok od daty zakończenia danego procesu rekrutacyjnego. 


4. Przysługują Panu/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Koordynator ds. Ochrony Danych, Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl
 • prawo dostępu do treści swoich danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od Centrum Edukacji Sp. z o.o. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Centrum Edukacji Sp. z o.o. przesłał dane do innego administratora. Jednakże Centrum Edukacji Sp. z o.o. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody;
 • prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy Centrum Edukacji Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres Koordynator ds. Ochrony Danych, Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, przez e-mail: daneosobowe@centrumedukacji.pl
 
5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy RODO.
 
6. Konieczność podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z 221 § 1 kodeksu pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanych w Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z 221 § 1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pana/Pani profilu zawodowego w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN