Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zapytanie ofertowe

07-06-2023  Aktualności

Szanowni Państwo,

W imieniu Centrum Edukacji Sp. z o.o.  (dalej: Zamawiający) z siedzibą w Płocku, ul. Kobylińskiego 25, 09-400 Płock, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy w Łodzi pod numerem KRS: 0000099350, numer NIP: 774-25-02-290,  o kapitale zakładowym /kapitale wpłaconym: 1 172 800 zł, będącej czynnym podatnikiem podatku VAT, posiadającej status dużego przedsiębiorcy (na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz.118 ze zm.)),

zapraszamy do zapoznania się z niniejszym Zapytaniem Ofertowym i złożenia oferty na realizację jego zakresu:

1. Adaptacji istniejącej infrastruktury Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności wraz z niezbędną do eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i instalacjami oraz wraz z zagospodarowaniem otoczenia. 

2. Wykonanie instalacji teletechnicznych i dostawy Systemu Audio Video oraz sprzętu komputerowego do Zespołu Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza w Płocku na potrzeby Branżowego Centrum Umiejętności
Aktualność

 
 
 

Marki Grupy ORLEN