Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie

18-01-2012  Aktualności

​CENTRUM EDUKACJI GRUPA ORLEN
serdecznie zaprasza na kurs:
 
 Droga do opracowania dokumentacji według normy
PN-N-18001:2004   celem  wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie
 
 
 
 
 
 
Sposobem na poprawę wyniku finansowego przedsiębiorstwa może być wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczególnie istotne jest to w czasach kryzysu gospodarczego. Można ten efekt uzyskać poprzez eliminację strat związanych z wypadkami przy pracy, wystąpieniem awarii, pożarów, wybuchów itd. Koszty poważnych wypadków, awarii czy katastrof mogą zaważyć na zachowaniu ciągłości działalności właściwie każdej Organizacji.
 
Taniej jest zapobiegać niż usuwać skutki. Nakłady, jakie należy ponieść na działania związane z usunięciem skutków zdarzenia niepożądanego w obszarze BHP, są dużo większe niż koszty działań prewencyjnych, tj. szkolenia personelu, wprowadzenie odpowiednich rozwiązań systemowych, m.in. Systemów Zarządzania BHP, zapewnienia odpowiedniej infrastruktury mającej na celu zapobieganie występowaniu incydentów oraz minimalizowanie skutków w przypadku ich wystąpienia).
 
Dla własnego bezpieczeństwa i zabezpieczenia przedsiębiorstwa zabezpieczają się w rozmaity sposób przed potencjalnymi konsekwencjami mogących wystąpić wypadków, chorób zawodowych, poważnych awarii, katastrof itp., wprowadzane są różnego rodzaju środki bezpieczeństwa zbiorowego, jak również indywidualnego. Najbardziej istotnym zasobem każdej Organizacji są ludzie ją tworzący, tak również najczęstszą przyczyną wypadków są niewłaściwe działania pracowników. Przedsiębiorcy, którzy zdali sobie z tego sprawę, coraz częściej sięgają po rozwiązania systemowe, które największy nacisk kładą na prewencję oraz gotowość na wypadek wystąpienia incydentu i w których bardzo duży nacisk jest położony na utrzymywanie odpowiedniej świadomości pracowników.
 
W Unii Europejskiej podstawowym aktem prawnym, mającym znaczenie dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, jest dyrektywa 89/391/EWG o wprowadzeniu środków w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników podczas pracy. Wskazuje ona na zapobieganie ryzyku zawodowemu, informowanie, konsultacje i szkolenia.
 
 
Korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy – SZBHP:
• uporządkowanie stanu formalnoprawnego - zgodność lub większe prawdopodobieństwo zgodności z wymaganiami prawnymi;
• łatwiejsze spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy;
• szybkie wykrywanie i usuwanie wszelkich potencjalnych niezgodności poprzez zapobieganie, a nie korygowanie;
• podniesienie świadomości załogi w odniesieniu do istotny BHP;
• zmniejszenie ilości wypadków (poprzez nadzorowanie zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wprowadzanie na ich podstawie działań zapobiegawczych);
• mniejsza ilość pracowników narażonych na czynniki szkodliwe po identyfikacji zagrożeń
i zastosowaniu odpowiednich działań (mniejsza ilość pracowników uległych chorobom zawodowym);
• zmniejszenie poziomu ryzyka zawodowego;
• potwierdzenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy w działaniach firmy;
• podniesienie wiarygodności firmy, poprawa wizerunku firmy;
• spełnienie oczekiwań klientów;
• polepszenie stosunków z organami nadzoru nad warunkami pracy.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN