Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Środowiskowe
2.png

O studiach:
Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie kształtowania i ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie kształtowania i ochrony środowiska, stosowania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w tym obszarze, pozyskiwania środków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony i inżynierii środowiska, jak również projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001 w organizacjach.
 
Adresaci: 
Adresatami studiów są osoby, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w urzędach administracji państwowej, samorządowej, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach z branży ochrony środowiska i chcą podnieść swoje kwalifikacje w zakresie planowania, organizowania i kontroli działań, zmierzających do ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko, a także uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego oraz pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego.

Studia przygotowują do:
Studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę specjalistów, która w sposób profesjonalny i zgodny z krajowymi oraz międzynarodowymi regulacjami prawnymi będzie organizować działania zmierzające do eliminacji negatywnych skutków działalności gospodarczej na środowisko oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 
Studia mają również na celu przygotowanie do wdrożenia, auditowania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego w organizacji wg normy ISO 14001. Absolwenci  uzyskują kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego oraz są przygotowani do uzyskania kwalifikacji pełnomocnika systemu zarządzania środowiskowego według kryteriów TÜV SÜD Polska  Sp. z o.o.


Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu sobota i niedziela)

Liczba godzin: 180
 
Zakres merytoryczny:

 • Prawo polskie i UE a ochrona środowiska. 
 • Ochrona powierzchni ziemi. 
 • Ochrona powietrza atmosferycznego. 
 • Gospodarowanie odpadami. 
 • Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych oraz oczyszczanie ścieków. 
 • Klimat akustyczny. 
 • Analiza LCA. 
 • Podstawowe pojęcia z dziedziny zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego. 
 • Omówienie i analiza norm serii ISO 9000 i ISO 14000. 
 • Rola pełnomocnika w systemach zarządzania. 
 • Wymagania EMAS. 
 • Dokumentacja – pozwolenia, decyzje i sprawozdawczość środowiskowa.
 • Dokumentacja i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego. 
 • Audit systemu zarządzania i jego certyfikacja.
 • Zarzadzanie ryzykiem i szansami w systemach zarządzania. 
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem z wdrożonym systemem zarządzania. 
 • Inwestycje w przedsiębiorstwie z wdrożonym systemem zarządzania. 
 • Zasady ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. 
 • Pozyskiwanie środków finansowych na działania związane z inżynierią środowiska. 

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego;
 • Certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Środowiskowego (wydany przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., po zdaniu egzaminu przeprowadzanego przez Komisję TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.) dodatkowa. 

Koszt uczestnictwa: 3 800,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Rekrutacja otwarta.

Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, 24 365 86 25, +48 601 390 013​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN