Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gospodarka Odpadami
gospodarka odpadami płock centrum edukacji.png

O studiach:
Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu problematyki gospodarki odpadami.

Adresaci: 
Adresatami studiów są osoby, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi.

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie prawnych i środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadami (z uwzględnieniem aktualnych przepisów krajowych i międzynarodowych, nowoczesnych rozwiązań w obszarze składowania, recyklingu, zagospodarowania, magazynowania i transportu odpadów, metod i technik ich przetwarzania, budowy i rekultywacji składowisk oraz ochrony powietrza i zasobów naturalnych), a także ewidencjonowania odpadów, sporządzania raportów oraz sprawozdawczości.

Studia przygotowują do:
Studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę, która w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz zasadami racjonalnego gospodarowania będzie organizować gospodarkę odpadami.

Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu sobota i niedziela)

Liczba godzin: 185
 
Zakres merytoryczny:
 • Prawo polskie i UE w zakresie ochrony środowiska 
 • Podstawy prawne gospodarki odpadami 
 • Światowa i europejska polityka w zakresie reguł ochrony środowiska 
 • Ochrona wody i powierzchni ziemi 
 • Ochrona powietrza atmosferycznego 
 • Odzysk frakcji materiałowej i recykling organiczny 
 • Recykling materiałowy odpadów komunalnych 
 • Składowanie odpadów  
 • Energia z odpadów 
 • Gospodarka chemikaliami 
 • Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami – opracowanie wniosku 
 • Sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska 
 • Analiza LCA 
 • Zasady ewidencjonowania odpadów w systemie BDO 
 • Sprawozdania komunalne w BDO 
 • Klasyfikacja, magazynowanie i transport odpadów 
 • Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – ewidencja, sprawozdawczość  
 • Raport do KOBIZE – podstawa prawna i sprawozdawczość 
 • Odpady poużytkowe (medyczne, elektroniczne, zużyte pojazdy, oleje itp.) 
 • Oczyszczanie ścieków – gospodarka osadowa 
 • Gospodarka w obiegu zamkniętym – badania odpadów i materiałów z odpadów 
 • Zarządzanie odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego (praktyczne rozwiązania) 
 • Transport towarów niebezpiecznych (ADR) 
 • Źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska 
 • Egzamin końcowy

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki

Koszt uczestnictwa: 4 200,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Inauguracja: 18 listopada 2023 r.
Rekrutacja trwa do 15 listopada 2023 r.
Grupa musi liczyć min. 24 uczestników

Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, 24 365 86 25, +48 601 390 013

​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN