Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Gospodarowanie Odpadami i Substancjami Niebezpiecznymi
1.png

O studiach:
Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć teoretyczną oraz praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu problematyki gospodarowania odpadami i substancjami niebezpiecznymi.

Adresaci: 
Adresatami studiów są osoby, które pracują lub zamierzają podjąć działalność zawodową w przedsiębiorstwach, organizacjach, instytucjach itp., działających w obszarze szeroko pojętej gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, a także osoby, które chcą zdobyć uprawnienia doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). 

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w obszarze prawnych, środowiskowych i technologicznych uwarunkowań gospodarki odpadami, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań, m.in. w zakresie organizacji gospodarki odpadami, składowania, odzysku, recyklingu, zagospodarowania odpadów, metod i technik ich przetwarzania oraz unieszkodliwiania, budowy i rekultywacji składowisk, a także przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Studia przygotowują do:
Studia podyplomowe są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na wykwalifikowaną kadrę, która w sposób profesjonalny i zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz zasadami racjonalnego gospodarowania będzie organizować gospodarkę odpadami, jak również nadzorować czynności związane z transportem towarów niebezpiecznych.
Studia mają również na celu przygotowanie absolwentów do przystąpienia do egzaminu państwowego na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.


Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu sobota i niedziela)

Liczba godzin: 200
 
Zakres merytoryczny:

 • Prawo polskie i UE w zakresie ochrony środowiska. 
 • Podstawy prawne gospodarki odpadami. 
 • Zarządzanie odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego (praktyczne rozwiązania).  
 • Odzysk frakcji materiałowej i recykling organiczny. 
 • Recykling materiałowy odpadów komunalnych. 
 • Energia z odpadów. 
 • Składowanie odpadów. 
 • Ochrona wody i powierzchni ziemi. 
 • Ochrona powietrza atmosferycznego. 
 • Źródła finansowania inwestycji w inżynierii środowiska. 
 • Zarządzanie odpadami i opakowaniami w przedsiębiorstwach.  
 • Analiza LCA. 
 • Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami – opracowanie wniosku. 
 • Zasady ewidencjonowania odpadów w systemie BDO. 
 • Sprawozdania z zakresu korzystania ze środowiska.  
 • Podstawy zarządzania chemikaliami. 
 • Raport do KOBIZE – podstawa prawna i sprawozdawczość.  
 • Kurs doradcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych (ADR). 
 • Seminarium / konsultacje.​

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych uprawniające do przystąpienia do egzaminu na doradcę do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (ADR) przed komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Koszt uczestnictwa: 4 200,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Rekrutacja otwarta..

Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, 24 365 86 25, +48 601 390 013


​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN