Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​​Prawidłowa komunikacja w miejscu pracy


Celem rozwojowym
szkolenia jest rozwinięcie kompetencji z zakresu komunikacji interpersonalnej 
w miejscu pracy, a więc umiejętności związanych z efektywnym przekazywaniem i odbieraniem informacji, spójnością wypowiedzi, eliminowaniem barier komunikacyjnych, unikaniem błędów 
i nieporozumień.

Cel praktyczny sprowadza się do zastosowania poznanych metod, technik oraz narzędzi 
w ćwiczeniach grupowych i indywidualnych. Program przewiduje zastosowanie takich metod nauczania jak burza mózgów, analiza case study, gry, ćwiczenia oraz dyskusja. 

Cele szkolenia
 • Uświadomienie jak rutyna i stereotypy wpływają ma proces komunikacji 
 • Podnoszenie umiejętności interpersonalnych i usprawnienie komunikacji
 • Poznanie mechanizmów poprawnej komunikacji międzyludzkiej
 • Zwiększenie sprawności w zakresie przekazywania i odbioru informacji
 • Wypracowanie efektywnych metod komunikacji
 • Zwiększenie sprawności i poprawności komunikowania się w  sytuacjach zadaniowych
 • Wypracowanie przez uczestników spisu dobrych praktyk dotyczących komunikacji.

Moduł 1. Blok wstępny
 • Powitanie
 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
 • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników

Moduł 2. Komunikacja interpersonalna jako kompetencja niezbędna do efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy
 • Powody nieefektywnego komunikowana się
 • Komunikowanie a informowanie – różnice i podobieństwa
 • Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej
 • Teoria i zasady komunikacji
 • Model komunikacji i zakłócenia w modelu komunikacji
 • Filtry
 • Bariery komunikacyjne
 • Kierunki przepływu informacji
 • „Wąskie gardła” w komunikacji
 • Płaszczyzny komunikatu: logiczna i emocjonalna, płaszczyzna apelowa, płaszczyzna ujawniania siebie, płaszczyzna rzeczowa i płaszczyzna relacji

Moduł 3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację i niwelujące bariery komunikacyjne
 • Parafraza, parafraza z błędem
 • Dopytywanie
 • Wyjaśnianie, doprecyzowywanie
 • Podsumowanie
 • Klaryfikacja
 • Odzwierciedlenie
 • Aktywne słuchanie
 • Informacja zwrtona

Moduł 4. Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej – psychika jako system
 • Osobowość i temperament a komunikacja
 • Mechanizmy obronne
 • Automatyzacja w myśleniu i działaniu
 • Dysonans poznawczy
 • Odbiór i przekazywanie informacji w sytuacji stresogennej
 • Mowa ciała

Moduł 5. Komunikacja a rozwiązanie trudnych sytuacji  
 • Omówienie aspektów komunikacji i błędów w niej występujących, które mają wpływ na powstawanie trudnych sytuacji
 • Umiejętność słuchanie
 • Empatia w komunikacji
 • Podstawowe techniki asertywnej komunikacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat „JA”, konkretność

Moduł 6. Podsumowanie szkolenia​​

Cena szkolenia: 389,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Wioleta Iskra
tel. +48 24 365 86 24 
 

Marki Grupy ORLEN