Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​Szkolenie doskonalące dla audytorów wewnętrznych ZSZ. Wymagania przepisów w zakresie BHP dla audytorów wewnętrznych
Wdrożenie ISO 45001 to strategiczna i operacyjna decyzja dla organizacji, która umożliwia opracowanie kompleksowej polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzącej do bezpiecznego środowiska pracy, eliminującej czynniki uciążliwe dla zdrowia oraz te, które mogą powodować wypadki i obrażenia śmiertelne związane z wykonywaniem pracy. Nowa norma ISO 45001 jest opracowana za pomocą podejścia opartego na jednolitej nadrzędnej strukturze. To ujednolicone podejście do struktury normy (identyczne tytuły, rozdziały, podrozdziały, definicje) umożliwia pełną integrację z innymi systemami zarządzania, takimi jak ISO 9001:2015, czy ISO 14001:2015.
ADRESACI 
Audytorzy wewnętrzni, inspektorzy bhp, pracownicy działów bhp, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

CZAS TRWANIA
2 dni, 16h dydaktycznych 

PROGRAM
1. Przypomnienie wymagań ogólnych ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz zasad audytowania wg ISO 19011: 2018
 • Przekazanie w poszczególnych punktach norm wymagań przepisów BHP w zakresie związanym z pracą audytora wewnętrznego:
 • Informacje ogólne 
 • Stosunek pracy 
 • Ocena ryzyka zawodowego 
 • Badania lekarskie 
 • Szkolenia bhp 
 • Dodatkowe kwalifikacje pracowników 
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe 
 • Obiekty i pomieszczenia pracy 
 • Stanowiska i procesy pracy 
 • Urządzenia i instalacje energetyczne  
 • Transport 
 • Magazynowanie  
 • Nadzór i kontrola stanu bhp  
2. Prezentacja przykładów dokumentów BHP.  
 • Dokumenty w ramach prezentacji, wzory dokumentów.   
 • Opracowanie listy pytań pod kątem audytowym i spełnienia wymagań prawnych w zakresie BHP.
 • Omówienie definicji pojęć i terminów normy ISO 45001.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu).
 • Przywództwo i udział pracowników (polityka BHP w ramach polityki dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania , role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, udział i konsultacje).
 • Planowanie (szczegółowe omówienie działań na podstawie zarządzania ryzykiem i szansami, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, cele BHP i planowanie ich osiągnięcia).
 • Wsparcie (zasoby, kompetencje, świadomość, informacja i komunikacja,  udokumentowana informacja w BHP).
 • Działanie (planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy). 
 • Ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, a także omówienie wskaźników realizacji celów bhp).
 • Doskonalenie systemu.

PROWADZĄCY
Audytor wiodący /Lead Auditor/ ISO 9001, ISO 14001, BS-OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001 dla TUV Management Service, Ekspert Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Inżynier budowy w zakresie prowadzenia budów i zadań inwestycyjnych np. gazociągów 
i instalacji wodno-kanalizacyjnych, robót przewiertowych, elektroinstalacyjnych. Wykładowca oraz konsultant w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem i higieną pracy i innych m.in. dla Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Edukacji Sp. z o. o., inne. Członkostwo i udział w pracach zespołu audytorów TUV SUD Management Service Członkostwo i udział w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
18-19.04.2023 r.
Szkolenie w formie on-line poprzez ZOOM. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prowadzącego, prezentację/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

KOSZT SZKOLENIA
449,00 zł netto + 23% podatku VAT
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej), certyfikat.


KONTAKT

tel. +48 24 365 86 22
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN