Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenie dla służb BHP


Celem szkolenia okresowego dla pracowników służb BHP i ppoż. jest przeszkolenie w zakresie aktualnych przepisów i zasad BHP. Nie wolno bowiem dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest zatem zobligowany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności jest on obowiązany m.in. brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym. 

Program szkolenia:

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego(dyrektyw WE, konwencji MOP):
 • przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisy dotyczące ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • problemy związane z interpretacją niektórych przepisów.
2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy.
3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 • zagrożenia wypadkowe,
 • hałas i drgania mechaniczne,
 • szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,
 • czynniki biologiczne,
 • promieniowanie podczerwone, jonizujące i nadfioletowe,
 • pola elektromagnetyczne,
 • energia elektryczna i elektryczność statyczna,
 • mikroklimat środowiska pracy,
 • oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,
 • zagrożenia pożarowe i wybuchowe,
 • zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz przy składowaniu materiałów.
4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, występujących w procesach pracy.
5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej).
6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem programów komputerowych).
7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka.
8. Nowoczesne metody pracy służby BHP.
9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pomocy w razie wypadku.
11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego.

Po zakończeniu szkolenia egzamin sprawdzający wiadomości. Pozytywna ocena kwalifikuje zaliczenie szkolenia.

Cena szkolenia: 450 PLN/os. (VAT zw.)
Liczba godzin dydaktycznych: 32 h


Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Iwona Rek
tel. +48 24 365 86 25 | GSM +48 607 880 497


​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN