Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018
Szkolenie przygotowuje do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego i zapoznaje z metodyką pracy audytora oraz przeprowadzania audytorów wewnętrznych według wymagań normy ISO 45001:2018. W trakcie szkolenia omówione są główne wymagania normy ISO 45001:2018.

ADRESACI 
Kandydaci na audytorów wewnętrznych, inspektorzy bhp, pracownicy działów bhp, kierownictwo średniego szczebla, osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

CZAS TRWANIA
3 dni, 24h dydaktycznych 

PROGRAM
1. ​Struktura ramowa norm ISO-Annex S. Podstawowe zmiany w odniesieniu do norm z zakresu BHP.
 • Struktura ramowa norm – Annex SL (struktura wysokiego poziomu - istotne informacje, przesłanki do wprowadzenia zmian w normie dot. SZBHP) - Przekazanie informacji na temat podstawowych wymagań i struktury normy ISO 45001 :2018 -Zmiany, jakie wnosi norma ISO 45001:2018 w stosunku do norm OHSAS 18001 i PN-N- 18001, kluczowe różnice między wymaganiami tych norm.
2. Szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 45001:2018.
 • Podstawy  systemu zarządzania BHP wg rozdziałów ISO 45001:2018.
 • Omówienie definicji pojęć i terminów normy ISO 45001.
 • Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie zakresu systemu).
 • Przywództwo i udział pracowników (polityka BHP w ramach polityki dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania , role, obowiązki, odpowiedzialności i uprawnienia, udział i konsultacje).
 • Planowanie (szczegółowe omówienie działań na podstawie zarządzania ryzykiem i szansami, identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka BHP, cele BHP i planowanie ich osiągnięcia).
 • Wsparcie (zasoby, kompetencje, świadomość, informacja i komunikacja,  udokumentowana informacja w BHP).
 • Działanie (planowanie i sterowanie operacyjne, outsourcing i zakupy). 
 • Ocena wyników (monitorowanie, pomiary, analiza, ocena, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi, a także omówienie wskaźników realizacji celów bhp).
 • Doskonalenie systemu.
3. Prezentacja wymagań norm w zakresie udokumentowanych informacji, ćwiczenia na dokumentach systemowych.
 • Udokumentowane informacje wg normy ISO 45001:2018.
 • Analiza kontekstu organizacji.
 • Analiza ryzyka zawodowego.
 • Omówienie procedury audytów wewnętrznych druków w zakres audytowania /przygotowanie dokumentów pomocniczych do  audytu: program audytów,  plan audytu, lista pytań/.
4. Szkolenie audytorów wewnętrznych wg wymagań ISO 19011:2018  – Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania.
 • Prezentacja, Warsztaty i ćwiczenia z zasad audytowania ZSZ.
 • Zakres normy.
 • Powołania normatywne. 
 • Terminy i definicje. 
 • Zasady audytowania. 
 • Zarządzanie programem audytów. 
 • Przeprowadzenie audytu.
 • Kompetencje i ocena audytorów.

Szkolenie kończy się egzaminem - testem. Po pozytywnym zaliczeniu, uczestnik otrzymuje certyfikat „Audytor wewnętrzny systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018” wydany przez Centrum Edukacji Sp. z o.o.

PROWADZĄCY
Audytor wiodący /Lead Auditor/ ISO 9001, ISO 14001, BS-OHSAS 18001, ISO 45001, ISO 50001 dla TUV Management Service, Ekspert Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Inżynier budowy w zakresie prowadzenia budów i zadań inwestycyjnych np. gazociągów 
i instalacji wodno-kanalizacyjnych, robót przewiertowych, elektroinstalacyjnych. Wykładowca oraz konsultant w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem, energią, bezpieczeństwem i higieną pracy i innych m.in. dla Politechniki Krakowskiej, Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Centrum Edukacji Sp. z o. o., inne. Członkostwo i udział w pracach zespołu audytorów TUV SUD Management Service Członkostwo i udział w pracach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Katowicach.

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA
4-5.04.2023 r.
Szkolenie w formie on-line poprzez ZOOM. Podczas szkolenia uczestnicy widzą prowadzącego, prezentację/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

KOSZT SZKOLENIA
649,00 zł netto + 23% podatku VAT
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej), certyfikat.


KONTAKT

tel. +48 24 365 86 22


​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN