Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Od 1 stycznia 2014 r. osoby, które chcą wykonywać zawód kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nie muszą ubiegać się o licencję pierwszego i iego stopnia, ani przystępować do egzaminów na licencje pracownika ochrony fizycznej. Zamiast licencji, kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zostaną wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzone przez Komendanta Głównego Policji. Wpisu na listę dokonują komendanci wojewódzcy policji, właściwi za względu na miejsce zamieszkania osoby, która ubiega się o wpis na listę.

 
Bezwzględnym warunkiem wpisania na listę jest ukończenie proponowanego przez nas kursu.

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej może zostać osoba, która ukończyła przedmiotowy kurs oraz m.in.:

  • ukończyła 21 lat,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • ukończyła co najmniej gimnazjum i posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwy organ Policji.
  • posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskimi i psychologicznymi, których ważność nie upłynęła.
     
 
 

Marki Grupy ORLEN