Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza szczyci się wieloletnią tradycją. W 2012 roku będzie obchodzone 50-lecie Szkoły.
 
W związku z budową w Płocku MZRiP Minister Przemysłu Chemicznego 1 września 1962 roku powołał 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących i Państwową Szkołę Techniczną. Uczniami szkół zostali pracownicy MZRiP kształcąc się na kierunkach: aparatowy przemysłu chemicznego, technologia przerobu ropy naftowej i analiza chemiczna.
 
Pierwsza siedziba Szkoły mieściła się na Radziwiu przy ul. Kolejowej 6 i było w niej tylko 6 klas, ale już w 1964 roku przeniesiono Szkołę do nowego budynku przy al. F. Kobylińskiego 25, otwierając nowy dynamiczny rozwój Szkoły.
 
Od 1 września 1965 roku decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego powołane zostają dwa dalsze typy szkół: Technikum Chemiczne na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej z kierunkiem technologia przerobu ropy naftowej i kierunek mechaniczny w specjalności: aparaty i urządzenia przemysłu chemicznego oraz Technikum Chemiczne dla pracowników Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności: technologia przemysłu chemicznego.
 
Rok 1968 to dalszy rozwój Szkoły, powstaje 5-letnie Technikum Chemiczne po szkole podstawowej, a w 1972 roku 4-letnie Liceum Zawodowe o specjalności: operator procesów chemicznych. Wielu uczniów Szkoły to dzieci pracowników MZRiP, które chciały kontynuować tradycje rodzinne.
 
Decyzją Ministra Przemysłu Chemicznego Szkoła funkcjonowała jako monolit – Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza, a następnie jako Zespół Szkół Zawodowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych im. Ignacego Łukasiewicza.
 
Szkoła wyposażona, dzięki MZRiP, w nowoczesne pomoce naukowe, aparaty i urządzenia w laboratoriach i warsztatach szkolnych rozwijała takie kierunki kształcenia, które zapewniały dopływ wykwalifikowanej kadry do rozbudowującego się Kombinatu Petrochemicznego.
 
1 września 1993 roku w związku z prywatyzacją sektora państwowego Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne przekształciły się w spółkę Skarbu Państwa „Petrochemia Płock S.A.” i zmieniła się nazwa Szkoły na Zespół Szkół Zawodowych im. Ignacego Łukasiewicza „Petrochemia Płock S.A.”.
 
W 1997 roku przestała funkcjonować Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w tym samym roku szkolnym 1997/1998 po raz pierwszy młodzież rozpoczęła naukę w V Liceum Ogólnokształcącym.
 
W 1999 roku została wyodrębniona ze struktur Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. spółka Centrum Edukacji, która świadczy wysokiej jakości usługi szkoleniowe dla całej grupy kapitałowej ORLEN-u. Spółka Centrum Edukacji Sp. z o.o. zostaje organem prowadzącym dla Szkoły.
 
Dawny „Chemik” to dziś: V Liceum Ogólnokształcące, Technikum i Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych.
 
Przez te wszystkie lata funkcjonowania Szkoła może się poszczycić wielotysięczną rzeszą absolwentów, z których wielu piastuje kierownicze stanowiska w PKN ORLEN S.A.
 
Zespół Szkół Centrum Edukacji im. Ignacego Łukasiewicza daje szanse nie tylko zdobycia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, ale także rozwoju młodzieńczych pasji i zainteresowań.
 
Uczniowie uczestniczą w konkursach tematycznych, olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych, zespołach muzycznych, chórze. Szczególną uwagę zwraca się na rozwój zainteresowań chemią i technologią chemiczną. Dowodem tego jest organizowanie przez Szkołę od 19 lat Konkursu Chemicznego im. Ignacego Łukasiewicza o zasięgu ogólnopolskim.
 
Dzięki troskliwej opiece PKN ORLEN S.A. szkolne pracownie chemiczne są wyposażone w najlepszej klasy meble i sprzęt laboratoryjny, zaś sale lekcyjne są estetyczne i nowocześnie wyposażone w pomoce dydaktyczne.
 
To wszystko sprawia, że Szkoła ma dobre perspektywy na przyszłość.
 
Dowodem na to jest zaproponowanie od roku szkolnego 2011/2012 absolwentom gimnazjów nowego kierunku kształcenia w Technikum o specjalności technik analityk.
 
Więcej informacji: www.zsce.pl
 
 

Marki Grupy ORLEN