Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych
​Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych” realizujemy we współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy dla pracowników PKN ORLEN S.A. i Spółek GK.
 
Cel studiów:
 
Celem Studiów jest przygotowanie absolwenta do wypełniania zadań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i ryzykiem, a w szczególności z analizą i oceną ryzyka procesowego i wybuchowego. Wiedza ta jest niezbędna do realizacji obowiązujących regulacji prawnych w polskim przemyśle chemicznym, rafineryjnym, petrochemicznym i energetycznym, w oparciu o:
 1. Ustawę Prawo Ochrony Środowiska dotyczących poważnych awarii przemysłowych,
 2. Ustawę o Zarządzaniu Kryzysowym
 3. Rozporządzenia dotyczące wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem (ATEX).
Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów pozwalają zarówno na wypełnianie zdań analityka ryzyka, inżyniera procesowego, jak również zadań inspektora PSP, IOŚ w zakresie poważnych awarii, jak i inspektora PIP w zakresie opisu i kontroli stanowisk pracy zagrożonych wybuchem. Unikalnym podejściem oferowanego programu kształcenia jest zintegrowane podejście do bezpieczeństwa i ochrony obiektów dużego ryzyka / zwiększonego ryzyka  /infrastruktury krytycznej w oparciu o proces zarządzania ryzykiem.
 
Efekty kształcenia studiów podyplomowych:
 
 1. Słuchacz potrafi, przy pomocy poznanych metod, analizować zagrożenia procesowe i wybuchowe w procesach przemysłowych i procesach pracy z udziałem substancji niebezpiecznych.
 2. Słuchacz potrafi zastosować metody oceny potencjalnych skutków zagrożeń procesowych i formułować rozwiązanie służące ograniczeniu tych skutków.
 3. Słuchacz potrafi zastosować wiedzę w zakresie technicznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych uwarunkowań związanych z poważnymi awariami w przemyśle procesowym.
 4. Słuchacz potrafi klasyfikować substancje niebezpieczne i zakłady przemysłowych pod względem zagrożenia poważną awarią zgodnie z wymogami Dyrektywy Seveso II/III.
 5. Słuchacz potrafi identyfikować zagrożenia procesowe, formułować mechanizmy powstawania scenariuszy awaryjnych oraz częstość ich występowania
 6. Słuchacz potrafi identyfikować, dobierać i oceniać organizacyjne i techniczne systemy bezpieczeństwa i ochrony służące do zapobiegania i ochrony przed poważnymi awariami
 7. Słuchacz potrafi oceniać i opracowywać założenia do projektowania elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym systemu zarządzania ryzykiem, procedur operacyjnych oraz zarządzania zmianami.
 8. Słuchacz potrafi formułować założenia i opracowywać dokumentacje związane  z Programem Zapobiegania Poważnym Awariom (PZA), Raportem o Bezpieczeństwie (ROB), Wewnętrznym Planem Operacyjno Ratowniczy (WPOR), Dokumentem o Zabezpieczeniu Przeciwwybuchowym oraz niektórymi wymaganiami Planów Zarządzania Kryzysowego .
 9. Słuchacz potrafi wykonywać opracowania informacji dla społeczeństwa w związku z w/w dokumentami
 10. Słuchacz potrafi brać aktywny udział w konsultacjach, pracach komisji bhp i innych zakładowych komisji (np. ds. klasyfikacji stref , opiniowania projektów procesowych, odbiorów) i innych procedurach operacyjnych i systemach bezpiecznej pracy.
 
 

Marki Grupy ORLEN